Електронні підручники

Підручники, посібники, статті та ін. розміщені в алфавітному порядку за їх назвою

Д

Поніманська Т.І. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

О.М.Таранченко, Ю.М. Найда. ДИФЕРЕНЦІЙНЕ ВИКЛАДАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

Дуткевич Т. В. ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ

Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко та ін. ДИТИНА. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Укл.: Л.О. Прядко, О.О. Фурман. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗАИТКУ

Кондратенко Л.О. ДІТИ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Палій А.А. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Рібцун Ю.В. ДОШКІЛЬНЯТКО: КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА З ДІТЬМИ З ФОНЕТИКО-
ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

Алексєєв М.О., Кандзюба С.П., Коротенко Л.М., Шевцова О.С.. DELPHI 6. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

Бєлєнька Г.В., Науменко Т.С., Половіна О.В. ДОШКІЛЬНЯТАМ ПРО СВІТ ПРИРОДИ

А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ НАВЧАННЯ

Л.В.Лохвицька, Т.К.Андрющенко. ДОШКІЛЬНИКАМ ПРО ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

І-Ї-Й

Л. Байда, О. Красюкова – Енс, С.Буров, В. Азін, Я. Грибальський, Ю. Найда. Інвалідність та суспільство

Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти (Керівництво для тренерів)

Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ВІД «А» ДО «Я»

Колупаєва А.А., Таранченко О.М. ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ВІД ОСНОВ ДО ПРАКТИКИ

М. В. Левківський. ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

О.Д. Бойко. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Ісакова Н.П., Кропивко О.М., Паламарчук Н.І. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (в схемах і таблицях)

Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В.  ІКТ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Гуревич. Р.С., Кадемія М.Ю. ІКТ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

О. П. Буйницька. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ

А.І. Абдула, Н.П. Козаченко, О.П. Панафідіна. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ В ТЕРМІНАХ

В.Л. Петрушенко. ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ

М

Брижак Н.Ю. МЕТОДИКА ГУРТКОВОЇ ТА КЛУБНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАЛАДАХ

МАТЕРІАЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ З ТЕМИ: "ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ - РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ"

Укладач Кіт О.Ю. МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВНОГО ОСВОЄННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ

Упор. Т. П. Крячко. МЕДІАКУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ

К.Й. Щербакова. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ

В. М. Запорожна. МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

За наук. ред. М. С. Вашуленка. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Богуш А., Гавриш Н. МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ДОВКІЛЛЯМ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; За науковою редакцією В. В. Різуна. МЕДІАОСВІТА ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

За ред. Л.А. Найдьонової, О.Т. Баришпольця. МЕДІАКУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

К.Й. Щербакова. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ

Горбатюк А.І. МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ В КЛАСІ ФОРТЕПІАНО

Міністерство освіти і науки України. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ

Укладачі: Крикунова О.В., Шпильова М.О. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ СПОРТИВНИМ ІГРАМ ТА РОЗВАГАМ

Крикунова О .В. МЕТОД НАОЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

М.В. Богданович М.В. Козак Я.А. Король. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Дубінка М.М. МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ

Укладач Т. Д. Гожченко. МУЗИЧНІ СХОДИНКИ

Укладачі: Приступ В.В., Штефан Л.Ю. МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ

Колектив авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тазікова та ін. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Упорядник С. М. Слупіцька. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Укладачі: Машарова Я.В., Войтенко Г.М., Шевчук О.В. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ І ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ до виконання контрольної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

О

О.В. Мартинчук. ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Н. В. Гавриш, Т. В. Панасюк, Т. О. Піроженко, О. С. Рогозянський, О. Ю. Хартман, А. С. Шевчук. ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ»

М.В. Синьов, Г.М. Коберник. ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ

Гончарова Н.О. ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Л. М. Білозуб. ОСНОВИ СЦЕНАРНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Оксана Гордійчук. ОСНОВИ СЦЕНІЧНОГО ТА ЕКРАННОГО МИСТЕЦТВА З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ

Уклад. Кліщук Н.М. ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ

Г.О. Хомич, Р.М. Ткач. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

С.В. Васьківська. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

О.Д. Мойсак. ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ

Т. В. Воронцова, В. В. Оніщенко, В. С. Пономаренко, Л. В. Сащенко, В. А. Савченко. ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я. 1-3 КЛАС

Мельник Ніна Миколаївна. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ. ПРАКТИКУМ

Савчук Л.О. "ОСОБЛИВА" ДИТИНА В НАВЧАННІ

Кузьмович В.М. ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

П

М.М. Фіцула. ПЕДАГОГІКА

О.В. Безпалько, Т.В. Семигіна. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДІТЯМ ТА СІМ'ЯМ В ГРОМАДІ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ПРОЕКТУ

ПСИХІАТРІЯ, НЕВРОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ. Міжнародний науково-практичний  журнал Том 1, № 2 (2), 2014

Л.М. Вольнова. ПСИХОСОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА В РОБОТІ З КРИЗОВОЮ ОСОБИСТІСТЮ

О.В. Вознюк. ПОРІВНЯЛЬНА ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Крупенко І.М. ПЕДАГОГІКА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ Ч.1

Крупенко І.М. ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї  Ч.2

Войтко В.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Трикоз С.В. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ "СВІТ НАВКОЛО МЕНЕ" (програма розвитку дітей докільного віку з розумовою відсталістю «Образотворча діяльність»)

Федоришин Г.М. ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

За загальною редакцією Т.П. Цюман. ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (збірник навчальних програм)

С

І.С. Марченко. СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Пахомова Н.Г. СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА З ІСТОРІЄЮ

Т.Симигіна. СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Н.П. Голуб. СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА КУРСУ "Я І УКРАЇНА"

Е.А.Данілавічютє, С.В.Литовченко СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Людмила Іщенко. СПЕЦІАЛЬНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Упоряд. С. О. Черкасова. СПЕЦІАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКИЙ КЛАС

За редакцією А. Г. Обухівської. СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ І
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ В РОБОТІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ ІЗ СІМ’ЄЮ

Олена Чепка. СУЧАСНІ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ
ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

С. В. Авксентієва, Н. І. Буртна. CУЧАСНІ СВЯТА ТА РОЗВАГИ
ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

С.П. Архипова, Г.Я. Майборода. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Головний редактор Харченко С. Я. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Дворецька Г.В. СОЦІОЛОГІЯ

Кондович В.Ю., Субботіна І.В., Устименко Н.М. СОЦІОЛОГІЯ

М.О. Ричков. СОЦІОЛОГІЯ (ЛЕКЦІЇ З СОЦІОЛОГІЇ)

Наталія Черниш. СОЦІОЛОГІЯ КУРС ЛЕКЦІЙ

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. СТРУКТУРА І МОДЕЛІ СИСТЕМИ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Упор. Л.М. Кулакевич. СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ (Методичні вказівки з курсу
„Українська мова за професійним спрямуванням”
для студентів І курсу всіх спеціальностей)

Ц-Ч

.

Ш-Щ

.

Ю-Я

.

Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради' © 2022